O czym jest „Boska komedia” Dantego?

Porozmawiajmy o jednym z najwybitniejszych dzieł literackich w historii. 'Boska komedia’ została napisana przez Dantego Alighieri w 1307 roku. Poemat, złożony z ponad 14 tysięcy wersów w 100 kantach, jest jednym z fundamentalnych dzieł myśli średniowiecznej.

O czym jest „Boska komedia”?

„Boska komedia” Dantego opowiada o spektakularnej podróży, która prowadzi samego Dantego przez Piekło, Czyściec i Raj. W tej podróży towarzyszy bohaterowi poeta Wergiliusz, którego celem jest odpokutowanie za grzechy w życiu ziemskim, aby mieć możliwość wejścia do świata nieba.

Zgodnie z tym założeniem, dzieło Dantego omawia tak głęboko zakorzenione tematy swoich czasów jak wiara, Bóg, moralność i etyka.

Dla wielu historyków „Boska komedia” w zasadzie podsumowuje myśl średniowiecza i łączy ją z wiedzą, którą przez lata zdobywał sam Dante. Nieustannie pojawiają się nawiązania do świata klasycznego, obecność znanych postaci historycznych i mitologicznych, użycie języka pełnego symboliki.

Podróż Dantego

Wiele znaczeń przypisuje się podróży Dantego w „Boskiej komedii”. Według znawców Dante Alghieri przedstawia piekło, aby człowiek mógł zrozumieć swoje grzechy i ich konsekwencje; czyściec utożsamiany jest w dziele z procesem, dzięki któremu człowiek oczyszcza się i uwalnia od grzechów. Wreszcie, dla Dantego Raj reprezentuje wiedzę i naukę.

Tekst Dantego zawiera również ważną symbolikę, która czyni go jeszcze bogatszym dziełem. Obecność liczby 3 jest stała, w odniesieniu do Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Autor regularnie wykorzystuje w swoim dziele także liczbę 10, poprzez kanty składające się na dziesięć poziomów piekła.

Inspiracja

Twórczość Dantego posłużyła wielu artystom, nie tylko literackim, jako inspiracja do kształtowania późniejszej twórczości.

Artyści tak reprezentatywni jak Botticelli, Dalí, Miquel Barceló, William Blake i Gustavo Doré byli pod wpływem twórczości Dantego Alghieri, szczególnie dzięki jego zdolności do rozwijania alegorii świata, w którym żył poprzez swoje wiersze.

Na obrazach takich jak „Sąd Ostateczny” Michała Anioła czy „Łódź Dantego” Eugéne’a Delacroix wyraźnie widać wpływ, jaki przez lata wywierała „Boska komedia” Dantego.